مشاوره

آخرین مطالب مشاوره ای آسانسور آرارات را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

مقررات ایمنی که در آسانسورهای الکتریکی باید در نظر گرفت چیست؟

آسانسور وسیله ای دائمی است در ساختمان ها،برای جابه جایی قائم افراد یا بار و یا هر دو که در ترازهای معین توقف می کند و دارای یک اتاقک(کابین) است. این اتاقک بین حداقل دو ریل راهنما از جنس سخت (صلب) که عمودی هستند حرکت می کند. ... ادامه مطلب