اعضای شرکت آسانسور آرارات

اعضای آسانسور آرارات را در این بخش بشناسید.

مهدی کامل طوسی

مهدی کامل طوسی

رئیس هیئت مدیره

محمد کامل طوسی

محمد کامل طوسی

مدیرعامل

محمد حجتی

محمد حجتی

مدیرفروش

علی ثاقب

علی ثاقب

مدیر بازرگانی