آسمان از آن ماست، آبی ترش کنیم ...
به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم ...